2.jpg
6.jpg
1.jpg
3.jpg

Office Staff

Office Staff:

Name Designation Phone
Mr. Prasanta Kumar Panda Head Clerk 8249092851
Mr. Akshaya Kumar Patra U.D.C. (EST) 9668353076
Mr. Santosh Kumar Mohapatra L.D.C. (Acc.) 9861414027
Mr. Prasenjit Kar L.D.C. (Academic) 9777964797
Mrs. Laxmipriya Samantsinghar L.D.C -cum -Typist. 9853789522
Mrs. Bishnupriya Pani Data Entry Operator 8908713811
Mrs. Madhusmita Srichandan  L.D.C. 8895670629
Mr. Prasanta Kumar Samantasinghar L.D.C. 7978242804
Adil  Abbas L.D.C. 8984731824

Class IV Staff:

Name Phone
Sri Saroj kumar Jena 8093346911
Miss Minati Nayak 8895348631
Sri Ashok kumar Sahoo 7504893976
Sri Kailash Chandra Dalai 7749968960
Sri Panchanan Behera 8093861077
Sri Amulya Nayak 8908489982
Smt. Nayana Pal 9658073832
Sri Ajay Kumar Naik  
Sri Anil Kumar Nayak 9861638048
Sri Tapan Kole  
Sri Sunakar Maharana 7605936626
Sri Badrinarayan Patra 8327789966
Mrs. Laxmipriya Das 9668399267
Sri Harekrishna Behera  
Sri Binod Bhuyan 9937548667
Sri Durga Bahadur 7504910151
Sri Yam Bahadur 9556790976